Українська English Deutsch Polska Русский

Hurtkowy system wychowawczy

Hurtok jest najmniejszą i podstawową grupą. W pewnym sensie przypomina on miniaturę samodzielnego państwa, w którym każdy z członków ponosi pewna odpowiedzialność, wykonuje określone zadania i sprawuje odpowiednie funkcje.

Działając w hurtku, Junacy i Junaczki wybierają spośród siebie przywódców, razem podejmują decyzje, pokonują przeszkody i budują własne sukcesy. Dzięki temu zdobywają jedną z najważniejszych umiejętności niezbędną dla każdego członka społeczeństwa - umiejętność pracy w grupie, odnajdywania sie w niej i pomagania innym w samorealizacji. Junacki hurtok jest podstawowa jednostka w orgazniacji Płasta.

Własnie w hurtku odbywa sie główna praca wychowawcza wśród Junaków i Junaczek. Podczas zajęć w hurtku młodzież nie tylko poznaje ideały i organizacją, ale także rozwija sie duchowo, intelektualnie i fizycznie. Dzięki temu, że w hurtku znajdują sie osoby z różnymi zdolnościami mogą się one wzajemnie wspierać w pracy i rozwoju.

Dlaczego hurtok?

 • Dla Junaków i Junaczek przebywanie w hurtku jest nie tylko przyjemne, ale i pożyteczne;
 • W hurtku łatwo nawiązuje się kontakty i współpracę;
 • Każdy pełni aktywna i odpowidzialną rolę, uczy sie praw i obowiązków;
 • Hurtok jest małą komórka społeczeństwa;
 • W hurtku młodzież działa razem i poznaje siłę wspólnoty;
 • Każdy może wspomagać drugiego.
 
Sign of belonging to a circle
 
Circle flag

Nazwa i symbolika hurtka
Plastowy hurtok cam wybiera swoja nazwe I symbolike. Zwyczajowo jest to nazawa ptaka, lub rosliny. Hurtok moze miec swoja barwe, proporzec i totem. Proporzec nosi i przechowuje prowidnik hurtka. ( zastepowy ) Totem nosi zastepca prowodnika, alebo wyznaczony czlonek hurtka.

Hurtkowe tradycje
Hurtok może tworzyć i wprowadzać w życie swoje własne tradycje i obyczaje. Może mieć swoją własną pieśń, swój własny obrzęd rozpoczęcia, albo zakończenia zbiórki, może również istnieć tradycja własnego hurtkowego obozu będącego dodatkiem do obozów kureniowych czy krajowych.

Obowiazki i prawa członków hurtka

Każdy członek junackiego hurtka:

 • Bierze aktywny udział we wszystkich płastowych działaniach swojego hurtka, a w przypadku nieobecności usprawiedliwia sie;
 • Bierze aktywny udział w planowaniu, realizacji i ocenianiu pracy hurtka., wykazuje inicjatywę zgłaszając sie do wykonywania zadań będących częścią planu pracy;
 • Współpracuje z innymi członkami hurtka;
 • Ma prawo być w kierownictwie hurtka;
 • Ma mieć zapewnione możliwości do uczestniczenia w odpowiedzialnej i pożytecznej pracy.

Funkcyjni hurtka
Członkowie hurtka wybierają spośród siebie liderów- hurtkowych funkcyjnych. Każdy z nich ma swoje określone obowiązki.

Hurtkowy

 • Stoi na czele hurtka i występuje w jego imieniu;
 • stale kontaktuje się z członkami hurtka;
 • dba o to aby wszyscy brali udział w pracy hurtka, zdobywali stopnie i sprawności i wykorzystywali jak najwięcej swojego potencjału;
 • dba o to aby hurtok miał własny plan pracy, włączający w siebie płastowy program;
 • nadzoruje pracę hurtkowych funkcyjnych, pilnuje aby wykonywali swoje obowiązki;
 • wchodzi w skład rady hurtkowych kurenia;
 • prowadzi książkę hurtkowego.

Zastępca hurtkowego (hurtkowy sędzia)

 • Zastępuje hurtkowego, wówczas gdy ten nie może wypełniać swoich obowiązków;
 • zapisuje listę obecności na zbiórkach;
 • w hurtku wyznacza osoby do odznaczeń lub umomnień;
 • pisze protokoły z zajęć hurtka;
 • razem z hurtkowym odpisuje na listy.

Kronikarz

Skarbnik

 • Zbiera składki członkowskie oraz wszelkiego rodzaju opłaty;
 • Zbiera wszelkie rachunki;
 • przechowuje kasę hurtka w bezpiecznym miejscu.

Kwatermistrz

 • Przygotowuje plan zapotrzebowania na sprzęt;
 • zakupuje i przechowuje sprzęt hurtka.

Dodatkowi funkcyjni wyznaczani w razie potrzeby

Praca w hurtku w pierwszej kolejności jest realizowana podczas zbiórek. Poprzez uczestnictwo w zbiórkach przyzwyczaja się Junaków do bycia podobnym do idealnego obrazu Plastuna-obywatela. Zbiórki odbywają się raz na tydzień i trwają od 1,5 do 2 godzin. Program każdej zbiórki jest niezwykle nasycony. Z początku zbiórka jest przygotowywana i prowadzona przez wychowawcę, a później już przez samych Junaków.

Ogólnie zbiórki składają się z takich elementów:

 • Rozpoczęcie
 • „Hutirka” - Najtrudniejsza część programu zbiórki. Słowo to oznacza ciekawą i niedługą rozmowę. Jest to swojego rodzaju wymiana myśli na pewien określony temat, gdzie kierujący hurtkiem nie jest wykładowcą, a jedynie moderatorem dyskusji. W „hutirce” powinni brać udział wszyscy. Każdy powinien wyrazić swoje zdanie, uwagi i zapytania. Głównym zadaniem „hutirki” jest wyrobienie u młodzieży poglądów na różne ważne dla niej sprawy oraz stopniowe formowanie światopoglądu opartego o idee Płastu.
 • Gry
 • Śpiewy
 • Sprawy organizacyjno-administracyjne
 • Instruktaż
  Płastowy program przewiduje zdobywanie różnorodnej wiedzy i umiejętności. Przy pomocy instruktaży przekazywana jest podstawowa wiedza teoretyczna. Praktyka natomiast odbywa się podczas zajęć pośród przyrody.
 • Prace ręczne i majsterkowanie
 • Planowanie
 • Zakończenie