Українська English Deutsch Polska Русский

Cel Płastu

Cel Płastu sprzyjać wszechstronnemu, patriotycznemu wychowaniu i samowychowaniu ukraińskiej młodzieży na zasadach moralności chrześcijańskiej. Odwołując sie do zasad ideowych Płastu wychowywać młodzież na odpowiedzialnych, pełnowartościowych obywateli lokalnej, narodowej i światowej wspólnoty, elitę społeczeństwa.

Dla osiągnięcia tego celu, Płast rozwija duchowe, umysłowe, społeczne i fizyczne zdolności swoich członków, przekazuje im tradycje swoich przodków oraz pomaga w poznawaniu i rozumieniu ich historii, kultury, i narodowych tradycji.

Samowychowanie...
Samowychowanie jest procesem ciągłej pracy nad sobą. Płastuni i Płastunki całkowicie odpowiadają za swój wszechstronny rozwój i wyrobienie swojego charakteru. Pojecie to zawiera w sobie min. dobrowolne składanie przysięgi co do dotrzymania płastowego przyrzeczenia. Praca w grupie jest jedną z nierozłącznych cech samowychowania, gdyż wymaga współdziałania i wzajemnego dbania o siebie. W procesie tym młodzieży dopomagają wychowawcy, którzy pełnia role mentorów i ukierunkowują samodzielna prace młodych ludzi.

Wszechstronność...
Wszechstronny rozwój: fizyczny, intelektualny, społeczny, emocjonalny, i duchowy, Szczególną uwagę przykłada sie do rozwoju cech przywódczych. Płast pomaga rozwijać pełną osobowość, która potrafi efektywnie pracować zarówno indywidualnie, jak i też w grupie. Płastuni stawiają sobie wysokie wymagania co do realizacji swych ideałów, jak i też w kształtowaniu swej osobowości. Stale pracują nad doskonaleniem swojego charakteru, starają sie pogłębiać swoją wiedzę. Podejmują sie zadań, które zachęcają ich do dalszego rozwoju i pracy nad sobą. Każdy z Płastunów mierzy swoje sukcesy, nie porównywaniem siebie do innych, ale do własnych zdolności, zmaga sie ze sobą aby dotrzeć do granicy własnych możliwości.

Patriotyzm...
Płastuni i Płastunki starają sie rosnąć i doskonalić nie tylko dla osiągnięcia sukcesu i szczęścia, ale przede wszystkim dla dobra społeczeństwa, narodu i państwa. Ukraińscy Płasci kierując sie miłością do ojczyzny są gotowi pracować dla jej dobra. Płast wychowuje dobrych obywateli, którzy nie tylko sumiennie wykonują swoje obowiązki, ale tez stara sie nauczyć swoich członków przejmowania inicjatywy w doskonaleniu wspólnoty i stawania sie liderami w społeczeństwie i państwie.

Dobrowolność...
Dobrowolność - to najważniejsza podstawa sukcesu. Dobrowolne przystąpienie do Płastu, dobrowolne składanie płastowej przysięgi, dobrowolne zobowiązanie do przestrzegania płastowych praw – to wszystko może zobowiązać młodego człowieka do pracy nad sobą, do dążenia do bycia lepszym, do bycia prawdziwym Płastunem. Junacy, jako osoby juz trochę starsze, świadomie przejmują na siebie osobista odpowiedzialność za samowychowanie, za swoja postawę, zachowanie, zdobywanie wiedzy i sprawności, a także za swoje zdrowie.

Jak osiąga sie cele Płastu?
Poprzez życie w Płascie. Nie poprzez przynależność do organizacji, nie poprzez wysłuchiwanie na zbiorkach opowieści o płastowych zasadach, czy też zdobywanie kolejnych sprawności. Cel osiąga sie dzięki życiu zgodnie z płastowymi zasadami, stosowaniu ich w życiu codziennym, w domu i na zbiórkach, w cerkwi i w szkole, w pracy i na uczelni, podczas gry i zabawy.

Podstawa “płastowania”, podstawa życia w Płaście jest gra. Gra, w która młodzież gra w swoim własnym towarzystwie pod kierownictwem instruktorów, zgodnie z jasno określonymi regułami. Gra, a nie zabawa. Gra jaka zawiera w sobie wszystkie elementy życia w zorganizowanym społeczeństwie. Plastowa gra – to przede wszystkim gra w społeczną organizacje, celem której jest wyrobienie u młodzieży chęci do tworzenia wspólnot, nauczenie ich form organizacji i metod pracy w grupie, zaszczepienie grupowej dyscypliny, aktywności i chęci działania dla dobra wspólnoty.